Home

ประกาศทั่วไป

วันที่ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
03 ธ.ค. 2562 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 2563

03 ธ.ค. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักกายภาพบาบัด

21 พ.ย. 2562 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

20 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

14 พ.ย. 2562 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบาบัด

11 พ.ย. 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

08 พ.ย. 2562 การมอบหมายปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ

06 พ.ย. 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบาบัด

04 พ.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

23 ต.ค. 2562 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

หน้า

ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก

วัน เช้า 8.00 น - 12.00 น. บ่าย 13.00 น. - 16.30 น.
จันทร์

คลินิกความดันสูง

ระบบทางเดินอาหาร

โรคไทรอยด์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
อังคาร

คลินิกความดันสูง

ฝากครรภ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
พุธ

คลินิกเบาหวาน

คลินิกเลิกเหล้า - บุหรี่ - ยาเสพติด

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกวัณโรค

พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ชมรมแสงตะวัน

ศุกร์

โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง ลมชัก

โรคความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูง

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ศุกร์

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

  • ตรวจสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ฉีดวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เด็กมากกว่า 1 ปี ฉีดวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.

  • บริการทันตกรรม ทุกวัน ในเวลาราชการ