Home

ประกาศทั่วไป

วันที่ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
23 มี.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้องรังด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มี.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มี.ค. 2563 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้องรังด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 มี.ค. 2563 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

02 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT-SCAN)

25 ก.พ. 2563 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปี 2563

20 ก.พ. 2563 ประกวดราคาจ้างบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง

12 ก.พ. 2563 ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง

13 ม.ค. 2563 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริการ

27 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

23 ธ.ค. 2562 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

19 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

17 ธ.ค. 2562 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ธ.ค. 2562 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

06 ธ.ค. 2562 ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

04 ธ.ค. 2562 เผยแพร่และสั่งการให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

03 ธ.ค. 2562 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 2563

03 ธ.ค. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักกายภาพบาบัด

หน้า

สื่อประชาสัมพันธ์

 

ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก

วัน เช้า 8.00 น - 12.00 น. บ่าย 13.00 น. - 16.30 น.
จันทร์

คลินิกความดันสูง

ระบบทางเดินอาหาร

โรคไทรอยด์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
อังคาร

คลินิกความดันสูง

ฝากครรภ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
พุธ

คลินิกเบาหวาน

คลินิกเลิกเหล้า - บุหรี่ - ยาเสพติด

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกวัณโรค

พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ชมรมแสงตะวัน

ศุกร์

โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง ลมชัก

โรคความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูง

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ศุกร์

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

  • ตรวจสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีน ทุกวันจันทร์ 08.00 - 12.00 น.

  • บริการทันตกรรม ทุกวัน ในเวลาราชการ