ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลโพธิ์ทอง

วัน เดือน ปี เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2567 รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

13 พ.ย. 2566 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลโพธิ์ทอง

13 พ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลโพธิ์ทอง

13 พ.ย. 2566 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลโพธิ์ทอง