บุคลากร

นายแพทย์มีโชคชัย วิเศษสิทธิโชค

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง

035-610-688

                                                                                                                                                                           

                 นางสาวศรันย์พร  เลื่องชัยเชวง                           นายเจริญฤทธิ์  จันทร์คฤหาสน์                          นางปุญญิสา จูงใจ                                       นางธีรารัตน์   ดั่นคุ้ม                                     

  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม            หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค           หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล                  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม   

035-610-688 ต่อ 2203                                 035-610-688 ต่อ 1105                            035-610-688 ต่อ 1114                               035-610-688 ต่อ 1135