บุคลากร

นายแพทย์มีโชคชัย วิเศษสิทธิโชค

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง

                                                                                                                                                                           

           นางสาวศรันย์พร  เลื่องชัยเชวง                       นายเจริญฤทธิ์  จันทร์คฤหาสน์                       นางปุญญิสา จูงใจ                                  นางธีรารัตน์   ดั่นคุ้ม                                      

             หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม            หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค           หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล                  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม