Home

ประกาศทั่วไป

วันที่ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
27 ก.ค. 2566 เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)

21 ก.ค. 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

27 มี.ค. 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายวัน

22 มี.ค. 2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

13 มี.ค. 2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

01 มี.ค. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ก.พ. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ก.พ. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์(งานทัตกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2566

27 ก.พ. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา่ ประเภท วัสดุเภสัชกรรม และยาสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566

27 ก.พ. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน้า

ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก

วัน เช้า 8.00 น - 12.00 น. บ่าย 13.00 น. - 16.30 น.
จันทร์

คลินิกความดันสูง

ระบบทางเดินอาหาร

โรคไทรอยด์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
อังคาร

คลินิกความดันสูง

ฝากครรภ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
พุธ

คลินิกเบาหวาน

คลินิกเลิกเหล้า - บุหรี่ - ยาเสพติด

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกวัณโรค

พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ชมรมแสงตะวัน

ศุกร์

โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง ลมชัก

โรคความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูง

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ศุกร์

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

  • ตรวจสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ฉีดวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เด็กมากกว่า 1 ปี ฉีดวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.

  • บริการทันตกรรม ทุกวัน ในเวลาราชการ