Home

ประกาศทั่วไป

วันที่ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
24 ธ.ค. 2561 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - พฤจิกายน 2561

18 ธ.ค. 2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง วัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ และซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 2561 แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

11 ธ.ค. 2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

11 ธ.ค. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

19 ต.ค. 2561 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562

05 มี.ค. 2018 ประกาศราคากลาง61NPH7030

27 ก.พ. 2018 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (๓๐ ลูกบาศก์เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ก.พ. 2018 ประกาศราคากลางยาVMI61GPO220

19 ก.พ. 2018 ประกาศผลการประกวดราคาไตเทียม

หน้า

ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก

วัน เช้า 8.00 น - 12.00 น. บ่าย 13.00 น. - 16.30 น.
จันทร์

คลินิกความดันสูง

ระบบทางเดินอาหาร

โรคไทรอยด์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
อังคาร

คลินิกความดันสูง

ฝากครรภ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
พุธ

คลินิกเบาหวาน

คลินิกเลิกเหล้า - บุหรี่ - ยาเสพติด

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกวัณโรค

พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ชมรมแสงตะวัน

ศุกร์

โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง ลมชัก

โรคความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูง

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ศุกร์

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

  • ตรวจสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ฉีดวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เด็กมากกว่า 1 ปี ฉีดวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.

  • บริการทันตกรรม ทุกวัน ในเวลาราชการ