Home

ประกาศทั่วไป

วันที่ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
01 มี.ค. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ก.พ. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ก.พ. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์(งานทัตกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2566

27 ก.พ. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา่ ประเภท วัสดุเภสัชกรรม และยาสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566

27 ก.พ. 2566 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

22 ก.พ. 2566 รายงานงบการเงินโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ2565

07 ก.พ. 2566 ประกาศเจตนารมณ์องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองขับเคลื่อนเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพเพื่อความรอบรู้ ด้าน ๓อ ๒ส ด้วย๓ย(ยึดมั่น ยืนยง ยั่งยืน)

06 ก.พ. 2566 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องไตเทียม ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เงินบริจาค

30 พ.ย. 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผูผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายวัน

21 พ.ย. 2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

หน้า

ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก

วัน เช้า 8.00 น - 12.00 น. บ่าย 13.00 น. - 16.30 น.
จันทร์

คลินิกความดันสูง

ระบบทางเดินอาหาร

โรคไทรอยด์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
อังคาร

คลินิกความดันสูง

ฝากครรภ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
พุธ

คลินิกเบาหวาน

คลินิกเลิกเหล้า - บุหรี่ - ยาเสพติด

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกวัณโรค

พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ชมรมแสงตะวัน

ศุกร์

โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง ลมชัก

โรคความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูง

คลินิกสุขภาพจิต

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ศุกร์

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

  • ตรวจสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ฉีดวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เด็กมากกว่า 1 ปี ฉีดวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.

  • บริการทันตกรรม ทุกวัน ในเวลาราชการ