ITA ปี 2564

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   ดาวน์โหลด

3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3   ดาวน์โหลด

4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด 

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

     2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

          2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ ดาวน์โหลด

          2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร ดาวน์โหลด

          2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด

          2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

          2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ดาวน์โหลด

          2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม ดาวน์โหลด

          2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

          2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด

          2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

          2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ดาวน์โหลด

          2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดาวน์โหลด

     2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) ดาวน์โหลด

     2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

     2.6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

     2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

          2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

          2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลด

          2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ดาวน์โหลด

          2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด

          2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) ดาวน์โหลด

     2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี) 

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ดาวน์โหลด

          4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

          4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ดาวน์โหลด     

     4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน) 

          4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 ดาวน์โหลด

     4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

          4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท) ดาวน์โหลด

          4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน) 

               ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

                - เดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด

                - เดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด

                - เดือน ธันวาคม 2563  ดาวน์โหลด

               ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

                -  เดือน มกราคม 2564    ดาวน์โหลด

                -  เดือน กุมภาพันธ์ 2564    ดาวน์โหลด

                -  เดือน มีนาคม 2564    ดาวน์โหลด

               ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

                -  เดือน เมษายน 2564    ดาวน์โหลด

                -  เดือน พฤษภาคม 2564    ดาวน์โหลด

                -  เดือน มิถุนายน 2564     ดาวน์โหลด

               ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

                -  เดือน กรกฎาคม 2564     ดาวน์โหลด

                -  เดือน สิงหาคม 2564       ดาวน์โหลด

                -  เดือน กันยายน 2564       ดาวน์โหลด

          4.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. ดังนี้

                ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด

                ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด

                ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563   ดาวน์โหลด

          5.2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. ถึง มี.ค. ดังนี้

               ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564   ดาวน์โหลด

               ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด

               ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564  ดาวน์โหลด

          5.2.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย. ดังนี้

               ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564  ดาวน์โหลด

               ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด

               ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564   ดาวน์โหลด

          5.2.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. ถึง ก.ย. ดังนี้

               ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564   ดาวน์โหลด

               ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564    ดาวน์โหลด

               ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564     ดาวน์โหลด

ITA : ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 หน่วยงาน : รพ.โพธิ์ทอง

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบิรหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล

      6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด

      6.2 นโยบายบริหารทรพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐาน และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤกธิ์การปฏิบัติงานต่ำ **(หน่วยงานของท่านเข้าเกณฑ์ กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน หรือ กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กรอกข้อมูลกรณีนั่น ๆ)

      7.1 กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน

              7.1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

              7.1.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้สัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบ ข้อ1.)  ดาวน์โหลด

              7.1.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำตามข้อ 2. (องค์กรประกอบตตามข้อ 2.1 ถึงข่อ 2.4)  ดาวน์โหลด

              7.1.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด

              7.1.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด

EB 8 หน่วงงานมีรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลประฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

       8.1 บันทึกข้อความลงนามในบันทึกประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก และปรากฏกรขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

       8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก  ดาวน์โหลด

      หลักฐานประกาศรายงานการปรเมินผลการปฏิบัติงานราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดเด่นและดีมาก รอบปฃีวบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ  

      1. ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)  ดาวน์โหลด

      2. ไตรมาสที่ 3  หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)   ดาวน์โหลด

EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาแนวทางด้วยจริยธรรมและรักษาวินัยทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

      9.1 หลักฐานการอบรมการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและมีวินัยรวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

            9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  

            9.1.2 โครงการ  

      9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่สยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยทั้งการป้องกันมิให้กระทำความผิด  

      9.3 บันทึกข้อความเสอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยทั้งการป้องกันมิให้กระทำความผิด ปรากฏกรขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

      9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยทั้งการป้องกันมิให้กระทำความผิด 

      9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติกรจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

      10.1 คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภยาในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

      10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

      10.3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด(รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  

              10.3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใ 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  

              10.3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใ 15 วัน (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน2564)  

      10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม  

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

       11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

       11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  

              11.2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปผล ฯ ในเดือนมีนาคม 2564  

              11.2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปผล ฯ ในเดือนกันยายน 2564 

       11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข  

              11.3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปผล ฯ ในเดือนมีนาคม 2564 

              11.3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปผล ฯ ในเดือนกันยายน 2564           

       11.4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสนุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง  

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

       12.1 หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาศให้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินตามภารกิจของหน่วยงาน ที่กำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

               12.1.1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

               12.1.2 โครงการ / กิจกรรม  ดาวน์โหลด

        12.2 รายงานการประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ  ดาวน์โหลด

        12.3 รายงานการประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารับทราบ  ดาวน์โหลด

        12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ทีผู้บริหารรับทราบ  ดาวน์โหลด

        12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  ดาวน์โหลด

        12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   ดาวน์โหลด

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบป้องกันการรับสินบน  

        13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

        13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการมาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการทำงานกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินกรในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน  

        13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  

        13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายการสรุปผลประกาศมาตราการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน  

EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

        14.1 บันทึกข้อความลงนามขอสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

        14.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้อกสถานะที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระยวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกกำกับติดตาม  

        14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีกลไกกำกับติดตาม  

        14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3  

EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

        15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

        15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  

        15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สินเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  

        15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3   

EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

         16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและปรากฏารขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

         16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  

         16.3 เจอจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชนดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  

         16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  

EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

         17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

         17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

         17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

         18.1 แผนการรกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                 18.1.1 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือนคือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายม 2564)  

                 18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

         18.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                 18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทันที่กำหนดในคู่มือ ฯ ทุกประกาศ  

                           18.2.1.1 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือเดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือเดือน กันยายน 2564)  

                            18.2.1.2 แบบฟอร์มที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือเดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือเดือน กันยายน 2564)  

                 18.2..2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

          19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  

          19.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยนข์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

          19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยนข์ทับซ้อนของหน่วยงาน  

          19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนิเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตราการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

          20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งกร / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนิเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  

          20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มรความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  

          20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  

          20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจอ  

EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

            21.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรให้หน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                    21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  

                    21.1.1 โครงการ  

            21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก้บุคลากรในหน่วยงาน  

            21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อนรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

            21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่อยงาน  

            21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  

EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

            22.1 หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                    22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ 

                    22.1.2 โครงการ  

            22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"   

            22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการกิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" หรือ โมเดล STRONG ใช้พัธะสัญญา คือ "สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตพอเพียง" ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น  

            22.4 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"  

            22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม  

EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรใหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG ..."

            23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG ..." ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  

            23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของ ชมรม STRONG ...  

            23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...  

            23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง  

EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

            24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)  

              24.2 ประการศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

              24.3 คุ่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน    

              24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน  

              24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงระเมิดหรือคุกคามทางเพศใการทำงานของหย่วบงานตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เาร็จสิ้นไตรมาสที่ 4