ITA ปี 2563

วันที่ประกาศ เรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
27 ก.พ. 2563 EB9 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

27 ก.พ. 2563 EB25 มาตราการกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ

27 ก.พ. 2563 EB10 การเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

27 ก.พ. 2563 EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน

27 ก.พ. 2563 EB11 แผยแพร่รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

27 ก.พ. 2563 EB12 แผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2563

27 ก.พ. 2563 EB13 มาตรการกลไกในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ

27 ก.พ. 2563 EB14 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลาการในหน่วยงาน

27 ก.พ. 2563 EB15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

27 ก.พ. 2563 EB16 มาตราการกลไกหรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

27 ก.พ. 2563 EB17 มาตราการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

27 ก.พ. 2563 EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

27 ก.พ. 2563 EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

27 ก.พ. 2563 EB19 มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

27 ก.พ. 2563 EB2 มาตราการกลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

27 ก.พ. 2563 EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

27 ก.พ. 2563 EB3 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563

27 ก.พ. 2563 EB21 มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

27 ก.พ. 2563 EB4 เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

27 ก.พ. 2563 EB22 การประชุมหรืออบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

27 ก.พ. 2563 EB5 - 7 โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

27 ก.พ. 2563 EB23 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563

27 ก.พ. 2563 EB 8 มาตราการกลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน

27 ก.พ. 2563 EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

04 ธ.ค. 2562 2.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

04 ธ.ค. 2562 2.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

04 ธ.ค. 2562 2.3 คำสั่งปิดและปลดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

04 ธ.ค. 2562 2.4 หนังสือขออนุญาติเผยแพร่คำสั่งปิดปลดประกาศ

04 ธ.ค. 2562 3.1 หลักฐานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ

04 ธ.ค. 2562 3.2 คำสั่งมอบหมายการปิดปลดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์